Počujete to volanie hôr? Sú blízko

VOP

VOP

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovatelom hotela prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.villasiesta.com.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom hotela zverejnenými na internetovej stránke hotela.

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovatelom tohto systému je spolocnost TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455/44, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36447820, IČ DPH: SK2020003612, Tel. kontakt: +421 52 4780931, E-mail: recepcia@villasiesta.com.

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.01.2019.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách podobnej úrovne v hoteli, ak to nie je dostupné nasleduje zabezpečenie ubytovania v hoteloch v okolí Nového Smokovca. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. 

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania v systéme aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu alebo platobnou kartou.

Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.
Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

3.3. Platobné údaje. Vlastník účtu: TANKBAR s.r.o., Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Číslo účtu: SK4811000000002621381378 , SWIFT: TATRSKBX.

3.4. Ak objednávateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

3.5. Všetky poplatky za platbu hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervácie, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.
Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle +421 52 4780931, e-mailom na adresu: recepcia@villasiesta.com alebo poštou na adresu Hotel VillaSiesta***, Nový Smokovec 68, 062 01 Vysoké Tatry.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok.

Pri zrušení rezervácie pobytu 5 a menej kalendárnych dní pred nástupom má hotel právo zúčtovať 100% hodnoty celkovej rezervácie pobytu a nevyčerpaných služieb. 
Pri zrušení rezervácie pobytu 6 až 19 kalendárnych dní pred nástupom má hotel právo zúčtovať 50% hodnoty celkovej rezervácie pobytu a nevyčerpaných služieb.
Pri zrušení rezervácie pobytu 20 viac kalendárnych dní pred nástupom hotel nezúčtuje storno poplatok.

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávatel nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávatela (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásiť sa na recepcii hotela.

Nový Smokovec dna 01.01.2019.

Garantujeme najlepšiu cenu!

Cena dňa129 €izba/noc

Rezervovať

Najvýhodnejšie ponuky na webe

Okamžité potvrdenie pobytu

Bezpečná online platba

Čo o nás hovoria hostia?

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím